Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty


GALILEO/EGNOS
applications and services
EPP-ED Hearing
viac informácií »

EUROFONDY - Aktuálne výzvy! (aktualizácia on-line)
Verejné obstarávanie pre implementovanie systému Galileo začalo
Operačný program Výskum a vývoj - plán výziev
Aktuálne výzvy Siedmeho rámcového programu
Podpora ERBD v oblasti energetickej efektívnosti

zobraziť všetky »

Ponuka stáží v inštitúciách EÚ
Využite ponuku stáží v inštitúciách Európskej únie!
zobraziť všetky »

Aktuálne aktivity výboru ITRE v EP

Významné legislatívne aktivity výboru ITRE

 

časná globálna situácia v oblasti ener­getiky, klimatických zmien a ich dosa­hov na ďalšie priemyselné odvetvia pred­stavujú permanentnú agendu pre výbor ITRE. Príslušné štruktúry európskych in­štitúcií, predovšetkým v Európskej komi­sii (direktoriáty), Európskej rade a Európ­skom parlamente (výbory) musia vo vzá­jomnej koordinácií operatívne reagovať na stále sa meniacu situáciu, keďže o väč­šine legislatívy EÚ sa rozhoduje tzv. spo­lurozhodovaním.

V pomaly sa končiacom legislatívnom období EP (2004 - 2009), výbor ITRE bol a je gestorským výborom pre sériu vý­znamných legislatívnych balíčkov.

  • Postoj k tzv. tretiemu energetickému balíčku

Výborom ITRE predchádzalo niekoľko ini­ciatívnych správ výboru, ktoré reagovali na aktuálnu situáciu v energetike a záro­veň vymedzili Európskej komisii priestor na ich legislatívne návrhy. Jeden z naj­významnejších je tzv. tretí energetický balíček, ktorý mal riešiť stále zložitejšiu si­tuáciu v oblasti energetiky.

Ide predovšetkým o rapídny nárast cien jednotlivých druhov energie, vyso­kú závislosť krajín EÚ od externých dodá­vok, a tým aj ohrozenie bezpečnosti do­dávok energií. Cieľom balíčka bolo ďalej liberalizovať energetický trh s elektrinou a plynom prostredníctvom vlastníckeho oddelenia výroby, resp. dodávky od ich prenosu, vytvoriť lepší regulačný rámec pre rozvoj cezhraničných prepojení sieti a koordináciu národných regulačných úra­dov cez vytvorenie spoločnej európskej agentúry.

V súvislosti s týmto balíčkom som bol predkladateľom dôležitého pozmeňo­vacieho návrhu týkajúceho sa tzv. tretej cesty, t. j. alternatívy k návrhu komisie o vlastníckom oddelení. Podstatou návrhu, ktorý odrážal záujmy ôsmych členských krajín vrátane Slovenska, bolo účinné a efektívne oddelenie vlastníctva výroby, resp. dodávky od prenosu vertikálne in­tegrovanej energetickej spoločnosti a ne­zasahoval by do vlastníckych práv podni­kateľských subjektov. Navrhovaný model by zabezpečoval transparentné vzťahy, nediskriminačný prístup k novým subjek­tom na trhu a nedeformoval by funkčný trhový mechanizmus. Napriek enormnej snahe presadiť tento model, EP v princípe podporil návrh komisie. Som veľmi rád, že v oblasti plynu sa podarilo presadiť kom­promisný návrh, ktorý kopíruje návrh tzv. tretej cesty, aj keď s významnými právo­mocami nových nezávislých štruktúr v or­gánoch spoločnosti.

V súčasnosti je parlamentom schvále­ný balíček v procese tzv. negociácií, kde významnú pozíciu zastáva Európska rada na čele s francúzskym predsedníctvom. Nie je celkom jasné, či Francúzsko počas svojho predsedníctva príde s návrhom dostať túto tému do agendy Energetickej rady, ktorá sa zíde v októbri tohto roku.

 

  • Telekomunikačný balíček

Ďalším dôležitým legislatívnym pred­pisom, ktorý bol prerokovaný a schválený vo výbore ITRE je telekomunikačný balí­ček, ktorého cieľom je ďalší rozvoj sekto­ra telekomunikácií. Kladie dôraz na rozvoj širokopásmových sieti prostredníctvom budovania optických a mobilných sietí na širokú škálu služieb (internet, digitálna te­levízia a pod.).

 

  • Otázky energetiky a životného prostredia

Problém klimatických zmien je stále viac aktuálny, preto Európska komisia pri­šla s návrhom tzv. klimaticko-energetické­ho balíčka. Napriek faktu, že gestorským výborom pre tento balíček je environ­mentálny výbor, stanovisko výboru ITRE bolo výrazným príspevkom k pragmatic­kému riešeniu novej legislatívy v danej oblasti. Nosnými bodmi v navrhovanom balíčku je systém obchodovania s emisia­mi a opatrenia na zavádzanie obnoviteľ­ných zdrojov. Väčšina členov nášho výbo­ru je za riešenia, ktoré pomôžu znižovať emisie CO2 bez toho, aby bola ohrozená konkurencieschopnosť európskej ekono­miky.

 

  • Problematiky odstávky JE v Jaslovských Bohuniciach

V rámci legislatívnej práce výboru sme sa okrem iného zaoberali aj legislatív­nym návrhom: Implementácia Protokolu č. 9 pre Jadrovú elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach, ktorý sa zaoberal odstávkou dvoch blokov V1 a finančnoukompenzá­ciou zo strany EÚ. V tejto súvislosti sa mi, ako tieňovému spravodajcovi pre túto správu, podarilo s podporou väčšiny čle­nov výboru navýšiť finančnéprostriedkyoproti pôvodnému návrhu EK o takmer 5 mld. Sk a zároveň zaviazať EK kofinanco­vať proces odstávky aj po roku 2013.

 

Najaktuálnejšie iniciatívy výboru

 

Obmedzené energetické zdroje (ropa, plyn) a rapídny nárast cien vyvolávajú otázky, ako zabrániť ohrozeniu niekto­rých sociálne odkázaných skupín obyva­teľstva v prístupe k energiám nevyhnut­ných pre dostatočný životný štandard. Na tomto základe vznikajú rôzne iniciatívy ako zabrániť tzv. energetickej chudobe.

Aj napriek tomu, že európska legisla­tíva nevymedzuje definíciuenergetickejchudoby a ponecháva túto kompetenciu na členských štátoch, aby v rámci svojich opatrení brali do úvahy sociálne ohro­zené skupiny obyvateľov, aspekt úspory energií a využívanie obnoviteľných zdro­jov, už prichádzajú iniciatívy od niekto­rých poslancov EP na adresu EK. Ich sna­hou je dosiahnuť, aby EK vyzvala členské krajiny na tvorbu akčných plánov na od­stránenie energetickej chudoby.

 

Riešenie problému energetickej chudoby v krajinách EÚ

 

Najčastejšie sa tento problém rieši v rám­ci sociálnych programov, čo zaťažuje da­ňový a odvodový systém.

Belgicko podporuje jasne vymedzené skupiny ohrozených domácnosti cez prí­spevky na zvýšenie energetickej efektív­nosti, zlepšenie podmienok bývania, čas­to cez redukciu daní.

Francúzsko vymedzuje prioritné sku­piny, zaviedlo tzv. biele obchodovateľné certifikáty(podpornémechanizmyprevyužitie obnoviteľných energetických zdrojov a realizáciu opatrení energetickej efektívnosti) s cieľom stimulovať k úspo­ru energií.

Veľká Británia má najkomplexnejší systém, do ktorého sú zapojené všetky relevantné subjekty vrátane štátu a ener­getických spoločností. Je orientovaný na jasne vymedzené ohrozené skupiny do­mácností vzhľadom na energetickú efek­tívnosť, podmienky bývania a príjem do­mácností.

 

Kroky na odstránenie energetickej chudoby na Slovensku

  • Návrh vlády SR na reguláciu cien energií

Návrh vlády SR a následne vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví stanovuje reguláciu cien elektriny a ply­nu pre domácnosti a malých podnikate­ľov na základe spotreby energie. Spomí­naný návrh predstavuje nesystémový ad­ministratívny prístup, ktorý deformuje tr­hové prostredie, nestimuluje existujúce subjekty k ďalším investíciám a zneisťuje potenciálnych nových investorov do od­vetvia, čím neprispieva k väčšej konku­rencii a tlaku na ceny energií. Na druhej strane, selekcia domácnosti na základe stanovenej výšky spotreby nezohľadňuje sociálny štatút domácností. Nie je preto vylúčené, že domácnosti s nadpriemer­ným príjmom, ktoré majú dostatok finan­cií na investovanie do úsporných spotre­bičov a inovatívnych domácich techno­lógií, môžu byť oprávnenými subjektmi pre nízke regulované tarify. A vice versa, skutočne chudobné domácnosti so sta­rými, energeticky náročnými spotrebičmi môžu ostať mimo takejto podpory.

 

  • Návrh na zriadenie Fondu na elimináciu energetickej chudoby na Slovensku

Fond na elimináciu energetickej chu­doby, s návrhom ktorého prichádzam, by bol dlhodobo udržateľným nástrojom, ktorý by nijako deformoval trhové pod­nikateľské prostredie. Ako non-tarif, ne­regulačný mechanizmus, by v plnej miere eliminoval medziročný rast cien pre jas­ne vymedzenú skupinu domácnosti na základe ich aktuálneho sociálneho štatú­tu (napr. rodiny, či jednotlivci v hmotnej núdzi) a ich aktuálnej spotreby.

Stratégia fondu potrebná na dosiah­nutie stanovených cieľov je založená na:

• otvorenej spolupráci všetkých rele­vantných subjektov (energetických spoločnosti – výrobcov a dodávateľov energií, prenosovej sústavy, distribú­torov a štátnej správy, verejnej správy – úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ÚRSO,

• jasnej, spravodlivej a transparentnej identifikácii,selekciiapermanentnejevaluácii ohrozených skupín konco­vých spotrebiteľov z radov obyvateľ­stva na základe ich spotreby energií a aktuálneho sociálneho štatútu,

• poskytovaní časovo vymedzených kompenzačných príspevkov, ktoré bu­dú čiastočne alebo úplne eliminovať medziročný nárast cien energií

• poskytovaní príspevkov na nákup vy­braných spotrebičov v domácnosti na zavádzanie inovatívnych technológií - slnečných kolektorov, tepelných čer­padiel a pod. s cieľom dosiahnuť vý­znamnú úsporu energií pre dané cieľo­vé skupiny obyvateľov

Navrhovaný fond by mal byť zriade­ný zákonom, pričom na jeho etablovaní a činnosti by sa mali podieľať všetky rele­vantné subjekty, teda všetky energetické spoločnosti, štátne inštitúcie - MH SR, MP­SVR SR a ÚRSO:

• výrobcovia a dodávatelia - finančnákontribúcia,

• prenosová sústava - finančnákontribú­cia,

• distribútori - finančnákontribúciaapo­skytovanie dát o spotrebe pre selekciu cieľových skupín,

• MH SR - finančnákontribúcia,dohľadvo fonde, monitoring cieľových skupín,

• MPSVR SR - poskytovanie dát o sociál­nom štatúte pre selekciu cieľových sku­pín, monitoring cieľových skupín,

• ÚRSO - dohľad vo fonde.

Fond by bol teda zabezpečený predo­všetkým z finančnýchpríspevkovenerge­tických spoločnosti, podľa jasne stanove­ných kritérií. Štátny rozpočet by kryl iba administratívne náklady fondu.

naspäť
Môj program :
prev month .: August 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
302627282930311
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
35303112345
Verejné vystúpenia
Systém ochrany vkladov
Média
Energetická efektívnosť budov - Občania si zaslúžia kvalitné a bezpečné bývanie
Košice oslávili päť rokov v Európskej únii
TELEFONOVANIE A POSIELANIE SMS SPRÁV BUDE V RÁMCI EÚ OD JÚLA OPÄŤ LACNEJŠIE
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia