Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty


GALILEO/EGNOS
applications and services
EPP-ED Hearing
viac informácií »

EUROFONDY - Aktuálne výzvy! (aktualizácia on-line)
Verejné obstarávanie pre implementovanie systému Galileo začalo
Operačný program Výskum a vývoj - plán výziev
Aktuálne výzvy Siedmeho rámcového programu
Podpora ERBD v oblasti energetickej efektívnosti

zobraziť všetky »

Ponuka stáží v inštitúciách EÚ
Využite ponuku stáží v inštitúciách Európskej únie!
zobraziť všetky »

Hospodárska kríza na Slovensku a možnosti jej riešenia

Riešenie hospodárskej krízy spočíva v nastavení nových rozvojových impulzov a vytvorení nových stimulovaných trhových príležitostí – domáceho dopytu v sektore energetiky

Súčasný stav

Živelnosť a nesystémovosť to sú dve kľúčové slova, ktorými sa dá popísať súčasné reakcie vlády ako riešiť hospodársku krízu na Slovensku, aj keď snaha sa jej v posledných dňoch nedá uprieť.

Opatrenia, ktoré prijíma táto vláda, resp. Rada pre hospodársku krízu, ako sú napr. sociálne podniky, nové opatrenia na trhu práce, zvýšenie nezdaniteľného základu dane, šrotovné na autá, sú len opatreniami na zmiernenie dopadov krízy, nie na jej zásadné riešenie. Z mnohých opatrení vlády je možné akceptovať len snahu o väčšiu angažovanosť bánk v poskytovaní úverov prostredníctvom štátnych garancií, finančná injekcia do EXIM banky (aj keď nedostatočná), či väčšiu flexibilitu daňových úradov pri daňových preplatkoch, čo môže priniesť zlepšenie toku hotovosti podnikateľov, exportérov, a teda možné celkové zlepšenie finančných tokov v podnikateľskom sektore.

Ostatné doteraz prijaté opatrenia len vo veľmi malej miere zlepšia súčasnú situáciu v našej “montážnej“ ekonomike a už vôbec nezabránia ďalšiemu prepúšťaniu, a teda rapídnemu nárastu nezamestnanosti.

Myslím si, že ani navrhované opatrenia opozičného SDKU, ku ktorým sa často pripája aj KDH, týkajúce sa ďalšieho plošného znižovania daní a odvodového zaťaženia podnikov by zrejme zásadne nevyriešilo problém hospodárskej recesie na Slovensku. Spomínané opatrenia by mohli byť účinné, ak by sme hovorili o izolovanej hospodárskej kríze na Slovensku a potrebovali riešiť otázku zlepšenia podnikateľského prostredia, zlepšenia konkurencieschopnosti firiem a prilákania nových investorov. 
To ale nie je náš prípad. V kríze je celá globálna ekonomika, väčšina sektorov smeruje k hlbokej recesii, finančné toky v dôsledku finančnej krízy sa výrazne spomalili, spotrebiteľská dôvera je na bode mrazu, výsledkom čoho je nízky dopyt, ktorý naďalej neustále klesá.

Neviem sa ubrániť dojmu, ako keby vláde a ostatným relevantným subjektom stále unikal jeden z najdôležitejších aspektov hospodárskej krízy: firmy dnes nemajú pre koho produkovať, chýba im dopyt, denno-denne strácajú trh pre ich produkty. V súčasnej situácii, keď ponuka v každom sektore ďaleko prevyšuje dopyt je naivné predpokladať, že opatrenia, s ktorými sa operuje, na tom niečo výrazne zmenia.

Jediné východisko z krízy vidím v nastavení nových cielených, sektorovo orientovaných rozvojových impulzov a cielenej podpore vnútorného dopytu a spotreby a nie v populistickom rozdávaní peňazí, ktoré má vytvoriť u ľudí predstavu riešenia hospodárskej krízy. Navyše navrhované kroky sú dlhodobo neudržateľne a budú mať zrejme vo veľmi krátkom čase negatívny dopad na štátny rozpočet a deficit verejných financií.

Súčasná vláda zatiaľ neprišla s koncepčným návrhom, ktorý by jasne preukázal systémové prvky a jeho dlhodobú udržateľnosť. Premiér Fico, ktorý po dlhom čase zistil a priznáva, že kríza je už aj na Slovensku, sa doteraz snažil len odvádzať pozornosť ľudí od vážnych ekonomických problémov a ich riešení populistickými výpadmi proti opozícií, bankám, energetickým podnikom, či zoštátňovaním plynových zásobníkov a ďalšími deformačnými zásahmi do ekonomiky, predovšetkým energetického sektora.


Riešenie

Stimulácia k domácemu spotrebiteľskému dopytu v energetickom sektore – posilnenie domáceho trhu v oblasti  energetickej účinnosti budov (úspor energie)

Prečo práve energetický sektor – sektor energetickej účinnosti?

Žijeme v dobe, keď väčšina ľudských činnosti, ako aj zabezpečovanie základných potrieb ľudí je výrazne ovplyvňované využívaním rôznych druhov energií. V súčasnosti sú ľudia závislí na energiách ako nikdy predtým, pričom energie pre nich predstavujú jednu z najväčších nákladových položiek. Navyše, rastúce ceny energií v dôsledku úbytku prirodzených energetických zdrojov tieto náklady ešte viac znásobujú a tento trend zrejme bude pokračovať.
Cielené finančné a daňové stimuly ako aj  priaznivé administratívne prostredie preto prinesú prirodzenú reakciu spotrebiteľov v podobe vyššieho dopytu po produktoch – prostriedkoch, ktoré im zabezpečia podstatnú úsporu energií, a teda aj ich nákladov. Znamená to, že investície do úspor energie budú mať pre konečných spotrebiteľov energie významný multiplikačný ekonomický efekt, čo pre ostatné sektory v čase krízy neplatí.

Okrem toho, po nedávnych skúsenostiach s tzv. plynovou krízou, Slovensko zúfale potrebuje investície do nových energetických kapacít, ako aj energetickej infraštruktúry s cieľom znížiť závislosť na externých zdrojoch, zlepšiť bezpečnosť dodávok energií a diverzifikovať zdroje energií. To predpokladá prijať opatrenia súvisiace so stimuláciou energetických spoločnosti pôsobiacich na Slovensku, ako aj nových potenciálnych investorov k novým investíciám. Viac ako daňové a finančné stimuly by investori zrejme privítali stabilné a predvídateľné regulačné prostredie bez deformačných zásahov vlády, či národného regulátora bez hrozieb zoštátňovania ich majetku. 

Očakávané reakcie na stimuly:

Stimulácia dopytu v energetickom sektore, predovšetkým v súvislosti s úsporou energií predstavuje teda jeden z dôležitých faktorov s jasným ekonomickým efektom, ktorý:

• bude motivovať  domácich spotrebiteľov k investíciám vedúcich k šetreniu energie v budovách, teda k nákupu produktov (výrobkov a služieb), ktoré výrazne znížia ich náklady za energie,

Budovy predstavujú 40% spotreby energie z celkovej spotreby energie.
Vykurovanie a klimatizácia budov predstavuje až 2/3 ich celkovej spotreby energie.
80% spotreby energie v budovách predstavujú budovy s plochou menšou ako 100 m2
Z dôvodu nedostatočného zateplenia, z budov ročne uniká energia v hodnote 270 mld. Eur pri súčasných cenách energie, čo odpovedá zaťaženiu každého občana EÚ vo výške 640 Eur
Komplexné opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti budov môžu viesť až k 28% úspore nákladov na energie, čo tvorí približne 11% celkovej spotreby energie v EÚ.

• bude následne motivovať malé a stredné firmy (stavebné firmy, výrobcovia vonkajších okien a dverí, výrobcovia úsporných žiaroviek, energeticky účinných domácich spotrebičov, nových technológií na obnoviteľné zdroje a pod.).k rozvoju a diverzifikácií ich podnikateľských aktivít do oblastí produkcie technológií a služieb pre zlepšenie energetickej účinnosti, a tak flexibilne reagovať na vytvorený dopyt. Zvýšené podnikateľské aktivity týchto firiem prispejú k udržaniu, či tvorbe pracovných miest 

Ak by sa v celej EÚ urýchlene implementovali opatrenia dané Direktívou ohľadom energetickej účinnosti budov, vytvorilo by sa len v sektore stavebníctva okolo 450 tisíc priamych pracovných miest

• prispeje k znižovaniu závislosti na cudzích zdrojoch energie a k zlepšeniu bezpečnosti dodávok energií. Viac úspor, menej externých energetických zdrojov.

EÚ v súčasnosti dováža viac ako 50% energetických zdrojov, pričom do roku 2030 sa táto závislosť má zvýšiť až na takmer 70%. Slovensko je v oblasti plynu a ropy závisle na takmer 100%.

• prispeje k znižovaniu emisií CO2. Menej energetických zdrojov, menej emisií

Ak sa uplatnia štandardné opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti na jednom rodinnom dome o ploche 150m2, ušetríme približne 11 ton CO2 ročne

Energetický sektor – šetrenie energií - zlepšenie bezpečnosť dodávok energií – nové investície do energetickej infraštruktúry a kapacít, rozvoj obnoviteľných zdrojov energií, zlepšenie energetickej účinnosti budov, je teda prostriedok, prostredníctvom ktorého je možné významným spôsobom nie len eliminovať dopady krízy na Slovensku, ale ju aj efektívne riešiť.

 

Program KDH: Podpora energetickej účinnosti a rozvoj nových energetických kapacít

1. Stimulácia investícií do nových energetických kapacít (jadrová energetika, obnoviteľné zdroje) a technickej infraštruktúry (nových prepojení sieti, zásobníkov pod.)

Okrem zlepšenia bezpečnosti dodávok energií by na niekoľko rokov poskytli množstvo podnikateľských príležitostí pre stavebné firmy a ďalšie subdodávateľské spoločnosti a udržali, či vytvorili tisícky nových pracovných miest. Ako príklad môžem spomenúť dobudovanie dvoch blokov v jadrovej elektrárni v Mochovciach. Slovenské elektrárne - ENEL do tohto projektu investujú viac než 2 mld. Eur, pričom sa na realizácii tejto investícií budú podieľať desiatky dodávateľov a subdodávateľov, ktoré udržia resp. vytvoria niekoľko tisíc pracovných miest.
Slovensko aj napriek určitým problémom predstavuje investičný potenciál, pri primeraných stimuloch a stabilnom nedeformovanom trhu s energiami, na realizáciu ďalších 3-4 veľkých energetických projektov ( nová jadrová elektráreň, rekonštrukcie ENO, EVO, plynové zásobníky a pod.) ako aj niekoľko desiatok projektov obnoviteľných zdrojov energií (slnečné elektrárne, geotermálne elektrárne, biomasa a pod.).

Súčasná vláda však namiesto stimulov odrádza existujúce energetické spoločnosti k novým investíciám ako aj potenciálnych investorov v energetike permanentnými vyhrážkami ohľadom zoštátňovania a permanentnými deformačnými intervenciami do regulačného energetického rámca.


2. Stimulácia spotrebiteľov k šetreniu energií a k tvorbe dopytu pri zlepšovaní energetickej účinnosti budov

 • Finančné stimuly pre domácnosti vo forme nenávratných príspevkov (až do 1/3 celkových nákladov):
  • na zatepľovanie rodinných domov a bytových domov
  • na zatepľovanie verejných budov (smernica EÚ o energetickej účinnosti budov)
  • na výmenu vonkajších okien a dverí
  • na plošnú výmena klasických žiaroviek za nové – úsporné
  • na kúpu účinných domácich spotrebičov – chladničky, práčky a pod.
  • na zavádzanie nových technológií na generovanie obnoviteľných zdrojov - vlastnej el. energie (fotovoltické články) ohrev vody a kúrenie (solárne kolektory, tepelné čerpadlá, biomasa a pod.).
 • Finančné stimuly pre mestá a obce na zlepšovanie energetickej účinnosti verejných budov (inštitúcií, škôl, nemocníc a pod.) - smernica EÚ o energetickej účinnosti budov
  • na zatepľovanie verejných budov 
  • na zavádzanie nových technológií na generovanie obnoviteľných zdrojov - vlastnej el. energie (fotovoltické články) ohrev vody a kúrenie (účinnejšie kotly, solárne kolektory, tepelné čerpadlá, biomasa a pod.).


Finančné zdroje na krytie uvedených stimulov

• Štátny rozpočet,
• Fond na obmedzenie energetickej chudoby (v podobe návrhu, ktorý predpokladá finančnú kontribúciu energetických podnikov),
• Fond energetickej efektívnosti (už viac ako rok len vo forme vládneho návrhu zákona),
• Štrukturálne fondy
• Špeciálne úverové a garančné linky pre domácnosti, bytové družstvá, mestá a obce

Urýchlená implementácia doteraz existujúcich smerníc EÚ o energetickej účinnosti budov, ako aj pripravovanej novej smernice, ktorá by významným spôsobom mala stimulovať členské krajiny k vytvoreniu akčných programov energetickej účinnosti budov.
Podľa najnovšieho oznámenia Európskej komisie zo dňa 29.1.2009, slovenská vláda doposiaľ netransponovala smernice o energetických službách, preto Komisia iniciovala druhý stupeň konania o porušení. Smernica sa zameriava na posilnenie a zlepšenie energetickej účinnosti konečného využitia energie prostredníctvom rámca stimulov a energetických služieb.
Práve táto chýbajúca legislatíva by umožnila vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie a infraštruktúru pre zvyšovanie energetickej účinnosti v celom hospodárstve.


3. Stimulácia malých a stredných firiem v sektore energetiky, resp. zlepšovania energetickej účinnosti

Stimuly musia motivovať k flexibilnej reakcii MSP na nové trhové príležitostí vo vytvorenom dopyte v oblasti energetiky:

 • daňové úľavy (daňové prázdniny) pre výrobcov nových účinných technológií a produktov, ktoré budú mať výrazný pozitívny dopad na úsporu energií a generovanie nových alternatívnych zdrojov energií. Daňové úľavy musia priniesť cenovo prístupné produkty pre spotrebiteľov
 • zníženie DPH na relevantné služby (5%)  – zatepľovanie, stavebné úpravy v spojení s úsporou energií, inštalovanie úsporných energetických technológií a pod.) – môj pozmeňovací návrh k návrhu novej direktívy EK – O energetickej účinnosti budov,
 • lepší prístup MSP k úverovým finančným zdrojom a zárukám  - vládou garantované úvery komerčných bánk, špecifické úverové a záručné programy Slovenskej záručnej a rozvojovej banky,
 • nové opatrenia v rámci štrukturálnych fondov – investície do zlepšenia energetickej účinnosti budov (návrh v EP  z doterajších 3% až na 15%) môžu pomôcť malým a stredným podnikateľom k flexibilnej zmene ich výrobného programu schopného reagovať na takto stimulovane vytvorený dopyt
 • finančné príspevky z Fondu energetickej účinnosti na nákup nových technológií


Tieto opatrenia môžu priniesť značné úspory energií, nákladov pre spotrebiteľov na jednej strane, na druhej strane postupnú transformáciu ekonomiky do odvetvia s vysokou perspektívou rozvoja, s vyššou pridanou hodnotou ich produkcie a v neposlednom rade náraste podielu vlastných energetických zdrojov.

Týmto spôsobom by sme mohli vytvoriť nový stimulovaný trh (dopyt a ponuku) v objeme niekoľko miliárd Eur a prostredníctvom úspor energie tak vytvárať zdroje pre ďalšiu spotrebu a ďalšiu stimuláciu dopytu, hospodársky rast a zamestnanosť.


Ing. Ján Hudacký
člen výboru EP pre Priemysel, výskum a energetiku

[stiahnuť článok v PDF formáte]

naspäť
Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123


Program na zvýšenie
energetickej účinnosti
v domácnostiach »

Verejné vystúpenia
Systém ochrany vkladov

zobraziť všetky »

Média
Energetická efektívnosť budov - Občania si zaslúžia kvalitné a bezpečné bývanie
Košice oslávili päť rokov v Európskej únii
TELEFONOVANIE A POSIELANIE SMS SPRÁV BUDE V RÁMCI EÚ OD JÚLA OPÄŤ LACNEJŠIE

zobraziť všetky »

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia