Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

Konferencia Energie cités

Banská Bystrica

Vážené dámy a vážení páni,

pri definovaní energetických stratégií na obidvoch, európskej a národnej úrovni, môžeme badať značnú rozdvojenosť. Na jednej strane sú to primárne ciele ako bezpečnosť dodávky a konkurencieschopnosť trhu, kým na strane druhej, hospodárne využívanie energie a obnoviteľné zdroje sú základnými faktormi ochrany životného prostredia. Napriek všetkému tieto dva prístupy a smerovania nie sú navzájom konkurenčné a ani si navzájom neodporujú.

Z dôvodu potreby zvyšovania energetických úspor, znižovania  emisií skleníkových plynov a energetickej závislosti, Európska komisia navrhuje smernicu, ktorá počíta s podporou hospodárnosti konečnej spotreby energie a poskytovania energetických služieb. Cieľom tohto návrhu je zvýšenie hospodárnosti konečnej spotreby energie použitím účinných operatívnych opatrení. Jedným z týchto opatrení je rozvoj trhu energetických služieb, čím by sa podmienky pre zlepšenie energetickej efektívnosti zahrnuli do vnútorného trhu s energiou ako jednotný ucelený prvok. Návrh komisie poskytuje určitý rámec na podporu a propagáciu trhu jednak s energetickými službami ale aj s opatreniami pre zlepšenie energetickej účinnosti vo všetkých hlavných spotrebiteľských sektoroch. Návrh pokrýva maloobchodné dodávky a distribúciu energie aj prostredníctvom distribučných energetických sietí ako napr. elektrina, alebo zemný plyn, spolu s ďalšími dôležitými zdrojmi energie, ako napr. ústredné kúrenie, vykurovacie palivo, uhlie a lignit,  lesnícke a poľnohospodárske energetické produkty a pohonné látky. Návrh taktiež zahŕňa záväzné úsporné ciele na úrovni členských štátov, ako prostriedky merania a indikácie zlepšení energetickej účinnosti a dosahovania dostatočnej trhovej ponuky pre energetické služby. Tento návrh direktívy o účinnosti konečnej spotreby energie je veľmi potrebný pre implementáciu udržateľnej Európskej energetickej politiky.
Je preto veľmi dôležité zasadiť sa za zlepšenie energetickej hospodárnosti  a získania energetických úspor, aby obnoviteľná energia tvorila 20% celkového objemu spotrebovanej energie v Európskej únii do roku 2020.
Je veľmi dôležité využívať energiu hospodárnejšie, bez ohľadu na jej rôzne podoby. Rastúca globálna spotreba energie a ubúdanie zdrojov nás nútia, ako nikdy predtým, brať do úvahy všetky možnosti pre zlepšenie energetickej hospodárnosti a tvorby energetických úspor ako jeden z najdôležitejších energetických zdrojov.
Pri súčasnom raste cien energie hospodárnejšie využívanie energie umožní Európe stať sa oveľa konkurencieschopnejšou na globálnom trhu. Pozitívny dopad sa očakáva predovšetkým v sektore malých a stredných podnikov, pretože šetrenie energie vždy znamená aj šetrenie nákladov. Odhady komisie hovoria, že celkový ekonomický potenciál pre možné energetické úspory do roku 2010 je až 17 % zo súčasnej konečnej spotreby energie pre priemysel, 22% pre domácnosti a sektor služieb a 14% pre spotrebu energie v doprave. Podľa ďalších údajov komisie by teda celková konečná spotreba energie v Európskej únii mohla byť znížená až okolo 20%, bez akéhokoľvek zníženia komfortu alebo štandardov bývania, kým ďalší experti odhadujú dokonca až 30%.

Aby bolo možné dosiahnuť tento cieľ vyššej účinnosti konečnej spotreby energie, vyžaduje sa od členských štátov urobiť nasledovné kroky:

• Odstrániť bariéry a poskytnúť spoľahlivé informácie, mechanizmy, nástroje a stimuly pre spoločnosti, ako napr. energetických distribútorov a maloobchodných dodávateľov, spoločností poskytujúcich energetické služby, konzultantov a všetkých ostatných kvalifikovaných potenciálnych poskytovateľov služieb,
• Prijať všeobecné národné plány ročných 1%-ných kumulatívnych úspor na propagovanie účinnosti konečnej spotreby energie a zabezpečiť ďalší rast a životaschopnosť trhu s energetickými službami,
(Európsky parlament na svojom zasadaní 7. júna 2005 prijal vo svojej správe ešte striktnejšie záväzné opatrenia pre úsporu energie, a to v prvých troch rokoch po zavedení smernice kumulatívne 3%, v ďalších troch rokoch 4% a v ďalších troch rokoch až  4,5%)
• Zabezpečiť, aby maloobchodní dodávatelia alebo distribútori elektriny, zemného plynu, paliva (vykurovacieho oleja) a ústredného kúrenia ponúkali a aktívne propagovali energetické služby a/alebo energetické audity,
• Vytvoriť orgán alebo agentúru, ktorá by dohliadala na dodržiavanie úsporných záväzkov, na záväzky poskytovateľov energetických služieb, a ktorá by mala za úlohu tiež monitorovať a kontrolovať dodržiavanie týchto povinností,
• Stanoviť verejne prehľadné finančné možnosti pre zlepšenie účinnosti konečnej spotreby energie,
• Zabezpečiť, aby verejný sektor v každom členskom štáte dával dobré príklady týkajúce sa investícií, údržby a iných výdavkov na energetické vybavenie, energetické služby a iné opatrenia týkajúce sa energetickej účinnosti.
• Vytvoriť programy energetickej účinnosti, ktoré podporujú a propagujú prínos energetických služieb a opatrení energetickej účinnosti, ako napr. energetické audity, rezervy v oblasti energetického poradenstva a taríf, rezervy v oblasti finančných nástrojov pre energetické úspory atd.
• Zabezpečiť, aby konečným spotrebiteľom boli poskytované individuálne merače s konkurencieschopnými cenami a podrobne rozpísanými účtami, ktoré odrážajú aktuálnu spotrebu energie tak pružne ako je to len možné, a ak je to vhodné, dokonca aj aktuálny čas spotreby. Zúčtovanie by takto malo obsahovať základné informácie o cenách a spotrebe a ostatné technické detaily, ktoré umožňujú zákazníkom regulovať a riadiť ich vlastnú spotrebu.

Celková konečná spotreba energie v EU je približne o 20% vyššia, než by mala byť podľa čisto ekonomických predpokladov. Celková spotreba energie v členských štátoch kolíše z roka na rok z viacerých dôvodov, vrátane zmeny ekonomických aktivít (HDP), štrukturálnych zmien ako napríklad náhrada energeticky vysoko náročného priemyslu priemyslom s nižšou spotrebou energie, poveternostné podmienky a nakoniec, tiež podľa prístupu jednotlivých subjektov a štátov k permanentnému zlepšovaniu  energetickej účinnosti.

naspäť
Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia