Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

Alternatívne finančné zdroje EÚ mimo štrukturálne fondy

Informačný deň EĽS-ED a EP v Košiciach

 

 

  • Podporujú rozvoj podnikania z prostriedkov EÚ nad rámec štrukturálnych fondov
  • Navrhované a aplikované priamo Generálnymi riaditeľstvami Európskej komisi
  • Zamerané priamo na určité oblasti podnikania
  • Spravidla si vyžadujú určitú mieru spoluúčasti, ktorá sa mení v závislosti od druhu projektu
  • Komunikačným jazykom a zároveň jazykom na predkladanie projektov je spravidla angličtina alebo francúzština


Výhody:

• nie je stanovený limit podľa krajín
• financie môžu získať aj podniky nespĺňajúce podmienky stanovené pre čerpanie prostriedkov z jednotlivých operačných  programov (napr. majú inú právnu formu podnikania a pod.)
• priama komunikácia s príslušným kontaktným miestom v Európskej komisii, bez sprostredkovania cez národné autority
• prostriedky sú kontinuálne čerpané na základe záujmu uchádzačov, nie sú viazané na programovacie obdobia
• používajú sa predovšetkým na podporu výskumných a vývojových projektov, v menšej miere na podporu investícií a nákup hmotných aktív

 

Zdroj informácií:

 web stránky jednotlivých direktoriátov Európskej komisie
 prístup cez www.europa.eu.int → aktivity → granty a pôžičky
alebo www.europa.eu.int/grants

 www.europa.eu.int/grants je kompletný zoznam grantov poskytovaných mimo štrukturálne fondy, poskytuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých kritérií:
 Browse Grants by Topic - vyhľadávanie podľa predmetu podnikania
 Browse Grants by DG - podľa Direktoriátu Komisie zodpovedného za grant
 Index - abecedný zoznam
 New Grants - novootvorené ponuky

 

Príklady grantov mimo štrukturálne fondy

 

Životné prostredie-LIFE

 Zložený z troch častí: LIFE-príroda, LIFE-životné prostredie, LIFE-tretie krajiny
 Časť - LIFE- životné prostredie- cieľom je implementácia politiky EÚ a legislatívy životného prostredia v členských a kandidátskych krajinách
 Pomáha financovať inak finančne náročnú implementáciu acquis v tejto oblasti
www.europa.eu.int/comm/life.home.htm
 informácie v SR: nové výzvy zverejňuje Ministerstvo životného prostredia:
www.enviro.gov.sk


Energetika- INTELIGENTNÁ ENERGIA PRE EURÓPU


 cieľom programu je poskytovať finančnú podporu na odstraňovanie trhových bariér využívania obnoviteľnej energie
 neumožňuje hradiť investície do technológií, viac sa zameriava na propagačné aktivity
  Info: www.europa.eu.int/comm/energy/intelligent


Výskum a vývoj -RÁMCOVÉ PROGRAMY PRE VÝSKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ

 

 spája podnikateľov, univerzity a výskumné centrá z rôznych krajín a vytvára tak európsku vedeckú komunitu
  pre malé stredné a stredné podniky je v období 2000-2006 vyčlenených 2,2 miliardy Euro
 Výbor pre priemysel. výskum a energetiku vyzval Európsku komisiu, aby navrhla opatrenia na zdvojnásobenie výdavkov na výskum práve cez  pripravovaný Siedmy rámcový program (FP 7)
 prostriedky vyčlenené na FP 7 by mali brať plne do úvahy zmenené podmienky v rozšírenej EU

 

Malé a stredné podniky sa môžu zúčastniť všetkých 7 prioritných oblastí výskumu:

• genotyp a biotechnológia pre zdravie
• technológie informačnej spoločnosti
• nanotechnológia
• aeronautika a vesmír
• bezpečnosť potravín
• udržateľný rozvoj
• ekonomické a sociálne vedy


Dve špeciálne schémy vytvorené pre MSP:

 kolektívny výskum
 spolupracujúci výskum

Cieľom je: poverenie výskumných centier a univerzít výskumnými projektmi na vyriešenie špecifických problémov MSP

Info:  www.europa.eu.int/comm/research/fp6

 www.cordis.lu/sme

 

EUREKA - sieť pre trhovo orientovaný výskum a vývoj

 

 celoeurópska sieť určená na podporu medzinárodnej spolupráce medzi priemyselnými podnikmi, hlavne MSP, univerzitami a výskumnými ústavmi
 cieľom je nadviazanie kontaktu medzi stranami v oblasti aplikovaného priemyselného výskumu
 hlavná zásada - iniciatíva musí prichádzať zdola, od jednotlivých podnikov
 tematické zameranie projektov preto nie je principiálne obmedzené
 asistencia účastníkom spočíva konkrétne v:

• nájdení správneho partnera pre oblasť výskumu a pomoc pri uzatváraní dohody
• nasmerovanie k verejným a súkromným finančným zdrojom
• skontaktovanie záujemcov s technickými a marketingovými špecialistami
• predávanie skúseností s už uzatvorenými kontraktmi
 Info: www.eureka.be


Informačná spoločnosť- program E-Content


 viacročný program na podporu prístupu ku kvalitným digitálnym produktom v Európe a na podporu kultúrnej a jazykovej diverzifikácie na celosvetových elektronických sieťach
 cieľová skupina: tvorcovia digitálnych produktov verejné aj súkromné spoločnosti, vydavatelia a distribútori, poskytovatelia Net služieb, účastníci kapitálového trhu, experti a trhoví sprostredkovatelia atď.
 podporované aktivity: inovatívne a udržateľné projekty v oblasti digitálnych technológií, viacnárodná a medzisektorová spolupráca, zosúlaď ovanie činnosti, rozširovanie informácií, organizácia návštev, študijných ciest, seminárov
 Info: www.cordis.lu/econtent

 

Vzdelávanie - Leonardo da Vinci

 celoeurópsky program zameraný na podporu rozvoja kvality a európskej dimenzie vzdelávania
 podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom nadnárodných projektov

Druhy projektov:

• projekty mobilít: štipendiá na pracovné stáže v inej európskej krajine
• pilotné projekty: vytváranie nástrojov na zlepšovanie kvality odborného vzdelávania, inovácia učebných pomôcok
• projekty jazykového vzdelávania: vývoj, testovanie a šírenie pomôcok na výuku cudzích jazykov


 na obdobie 2000-2006 bolo na projekty Leonardo da Vinci vyčlenených 1,5 miliardy Euro
 príspevok EÚ môže podľa typu projektu dosiahnuť 75-100 percent výšky nákladov projektu
 Info: www.europa.eu.int/education/programmes/leonardo


SOCRATES

 celoeurópsky program na zlepšenie prístupu a kvality vzdelávania v EÚ
 podporované aktivity:
• mobilita vo vzdelávaní- štipendiá pre študijné pobyty študentov a učiteľov (Socrates-Erasmus)
• presadzovanie inovácií do vzdelávania
• zavádzanie informačných technológií do škôl
• podpora jazykovej prípravy a jazykových znalostí v EÚ (Socrates-Lingua)
• celoživotné vzdelávania (Socrates-Grundtvig)
• umožňuje spoluprácu s ostatnými programami spoločenstva: Leonardo da Vinci, Yuth, FP 6 atď.)

 na obdobie 2000-2006 bolo vyčlenených 1,85 miliardy Euro
 na základe spolupráce so vzdelávacími inštitúciami je účasť na programoch otvorená aj pre súkromné podnikateľské inštitúcie (najmä MSP), sociálnych partnerov (odbory) a výskumné centrá

 Info: www.europa.eu.int/education/programmes/socrates

 

Príklady projektov spolupráce s tretími krajinami


ASIA_INVEST

 podpora rozvoja spolupráce medzi podnikateľmi z EÚ a Ázie
 cieľ: zvýšenie obchodu a toku investícií medzi oboma krajinami
 cieľová skupina: obchodné komory, neziskové podnikateľské sprostredkovateľské inštitúcie, podnikateľské asociácie, technologické inštitúty
 Info: www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-invest

 

Brána do Japonska

 podpora zavádzania európskych výrobkov na japonský trh
 program určený pre malé a stredné firmy
 orientovaný špeciálne na niektoré oblasti výroby: zdravotníctvo, stavebné materiály, informačné technológie, potraviny a nápoje, mladá móda atď.
 obchod podporuje cez organizovanie propagačných akcií: veľtrhov alebo obchodných misií
 uhrádza až 80 percent nákladov cesty
 www.gatewaytojapan.org


Tréningový program manažérov v Japonsku a Kórei

 poriadanie výcvikových kurzov
 kombinácia jazykových kurzov, seminárov o podnikateľskom prostredí a získavanie skúseností v miestnom prostredí
 Info: www.etp.org

 

ALFA

 podpora spolupráce inštitúcií vyššieho vzdelávania v Európe a Latinskej Amerike
 podporuje organizáciu spoločných seminárov zameraných na výmenu skúseností so zvyšovaním kvality vzdelávania
 podpora mobility - výmenné pobyty pre študentov v dĺžke až 20 mesiacov, výmeny doktorantov,  výmenné pobyty pre výskumníkov v dĺžke 6 mesiacov atď.
 podávanie prihlášok v aktuálnom kole otvorené až do novembra 2005 !
 Info: www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa

 


URB AL

 určený pre miestnu samosprávu a regionálne vlády
 zameraný na výmenu skúseností účastníkov z Európy a Latinskej Ameriky v celkom 13 oblastiach napr.: mestský rozpočet a financie, demokracia v mestách, mestská sociálna politika, boj proti chudobe, mestá a informačná spoločnosť
 Info: www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal

 

Informácie o aktuálnych výzvach:

 www.strukturalnefondy.sk
 stranky jednotlivych ministerstiev, dostupne z  www.government.gov.sk
 info o štrukturálnych fondoch: www.euractiv.sk

 


 

naspäť
Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia