Systém ochrany vkladov

Autor : Ján Hudacký - Dátum : 16.12.2008
Ďakujem p. predseda,
 
Súčasná finančná kríza nás núti prichádzať relatívne rýchlo s opatreniami, ktoré by mali eliminovať jej dopady na obyvateľov ako aj ekonomiku v EÚ. Správa môjho kolegu p. Ehlera veľmi vyvážene rieši problém ochrany vkladov z pohľadu úrovni ich krytia a výplatných lehôt.
 
Napriek súčasným snahám komisie, nedá mi v tejto súvislosti nespomenúť nízky stupeň flexibility komisie v čase nástupu krízy predísť nekoordinovaným rozhodnutiam jednotlivých členských štátov v súvislosti s ochranou vkladov klientov bánk. Tento deficit koordinácie nakoniec viedol, našťastie iba v obmedzenej miere, k chaotickému správaniu sa klientov, výberu ich vkladov a ich presunu do bánk v členských krajinách, kde sú vklady kryté vo väčšom objeme.
 
V súvislosti s potrebou zvyšovania dôvery občanov k finančným inštitúciám je nevyhnutné aby opatrenia s ktorými prichádzame boli čo najviac flexibilné ale zároveň aby vychádzali z reálnych predpokladov. Rovnako ako spravodajca si myslím, že v prípade nedostupnosti vkladov, navrhovaná výplatná lehota 3 dní je nereálna, pretože systém ochrany vkladov by z kapacitných dôvodov pravdepodobne zlyhal. Opatrenie na mimoriadne vyplatenie limitovanej výšky finančných zdrojov do 3 dní je preto lepší návrh, v prípade, že sa nedá zabezpečiť kontinuita bankových služieb. Som veľmi rád, že sa výška krytia vkladov zvyšuje na minimálne 100 000 EUR, najneskôr do 31.12. 2009, čím sa určite zvýši dôvera vkladateľov k finančným inštitúciám. Vzhľadom na prvé skúsenosti s finančnou krízou si myslím, že malé a stredné podniky, ktoré sú v čase krízy často mimo možnosti získať potrebný úver,  by mali naďalej spadať do rámca tejto smernice a ochrany vkladov.
 
Ďakujem za pozornosť
  

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia