Aktuálne výzvy Siedmeho rámcového programu

Dátum : 18. 01. 2008

Siedmy rámcový program je hlavným nástrojom Európskej únie na financovanie výskumu v Európe. Jeho ciele a priority sú zhrnuté do jednotlivých špecifických programov, a to Spolupráca, Myšlienky, Ľudia, Kapacity a Jadrový výskum, pre ktoré bolo na obdobie rokov 2007 až 2013 spoločne vyčlenených 52,3 mld. EUR. Na Siedmom rámcovom programe sa môžu zúčastniť univerzity, výskumné centrá, verejné inštitúcie, medzinárodné korporácie, malé a stredné podniky, ale aj jednotlivci z celého sveta.

Aktuálne výzvy k Siedmemu rámcovému programu nájdete na web stránke národného kontaktného bodu - Agentúry na podporu výskumu a vývoja http://www.apvv.sk/, prípadne na http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm.

Bližšie informácie týkajúce sa Siedmeho rámcového programu v slovenskom jazyku sú k dispozícii na http://ec.europa.eu/research/leaflets/fp7/index_sk.html.

 

 

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia