Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013

Zdroj : http://www.nsrr.sk - Dátum : 25.11.2007
Súčasné programové obdobie 2007 - 2013 je pre Slovenskú republiku prvým programovým obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007-2013 (NSRR). Tento strategický dokument bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a následne bol schválený vládou SR dňa 6. decembra 2006 a Európskou komisiou dňa 17. augusta 2007.

Politika súdržnosti, čiže kohézna politika EÚ, sa bude v programovom období 2007-2013 realizovať prostredníctvom koncentrácie príspevkov z fondov na tri hlavné ciele: Konvergenciu, Regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európsku teritoriálnu spoluprácu. V súlade s nariadeniami obsahuje NSRR SR len prvé dva ciele:

Cieľ Konvergencia

V cieli Konvergencia sa finančná podporu z fondov ERDF a ESF prioritne sústredí na regióny, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa za tri posledné roky pred prijatím nových nariadení nedosiahol 75% priemeru krajín rozšírenej EÚ. V prípade Slovenska je to jej celé územie s výnimkou Bratislavského kraja.

Pri financovaní z Kohézneho fondu cieľ Konvergencia pokryje členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok za tri posledné roky pred prijatím nariadení nedosiahol 90% priemeru krajín rozšírenej EÚ a ktoré majú konvergenčný program. Tieto kritériá Slovensko spĺňa celým svojím územím.

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Na čerpanie podpory v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sú oprávnené oblasti, ktoré nespadajú do cieľa Konvergencia – čo je v prípade Slovenska Bratislavský kraj. Cieľ je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a atraktivity regiónu Bratislavského kraja cestou predvídania hospodárskych a sociálnych zmien a podporenia inovácií, spoločnosti založenej na vedomostiach, podnikateľského ducha, ochrany životného prostredia a prevencie pred rizikami, podporou adaptability pracovníkov a podnikov a rozvoj trhov práce, orientovaných na sociálne začleňovanie.

Strategický cieľ na roky 2007 – 2013 formulovaný v NSRR ako: „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“ predstavuje nielen pokračovanie trendu približovania sa úrovni EÚ-15, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov, a tiež zvýšenie kvality života občanov Slovenskej republiky.

Na základe východísk stratégie a v nadväznosti na vytýčený strategický cieľ SR, je stratégia NSRR postavená na troch strategických prioritách a ich troch cieľoch, ktoré sa bude snažiť prostredníctvom financovania projektov v programovom období 2007 – 2013 naplniť:

Strategická priorita

Cieľ strategickej priority

1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť

Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb

2. Vedomostná ekonomika

Rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb

3. Ľudské zdroje

Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupínStratégia NSRR zároveň definuje horizontálne priority (HP), ktoré vplývajú na ciele NSRR v štyroch oblastiach. Zmyslom každej z horizontálnych priorít je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR. Nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty. Horizontálne priority budú podľa svojho charakteru uplatnené v relevantných operačných programoch nasledovne:

Horizontálna priorita

Cieľ horizontálnej priority

Uplatnenie horizontálnej priority

A. marginalizované rómske komunity

Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok

komplexný prístup (integrácia projektov z viacerých OP)

B. rovnosť príležitostí

Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie

princíp uplatňovaný pri každom projekte

C. trvalo udržateľný rozvoj

Zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu

princíp na úrovni strategického cieľa NSRR

D. informačná spoločnosť

Rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti

integrovaný prístup (intero-perabilita informačných systémov verejnej správy a zavádzanie e-služieb v operačných programoch)

Stratégia, priority a ciele NSRR budú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:

6 operačných programov pre cieľ Konvergencia, z toho:

- 4 operačné programy spolufinancované z ERDF pokrývajúce celú SR okrem Bratislavského kraja (Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zdravotníctvo);

- 2 operačné programy spolufinancované z ERDF a KF pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského kraja (OP Doprava a OP Životné prostredie);

3 operačné programy spoločné pre obidva ciele – cieľ Konvergencia i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť , t.j. pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského kraja, z toho:

- 1 spolufinancovaný z ERDF (OP Výskum a vývoj) a

- 2 spolufinancované z ESF (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie);

Európska komisia prijala 4. augusta 2006 rozhodnutie stanovujúce zoznam oprávnených regiónov, ako aj ročný rozpis finančných prostriedkov pre jednotlivé členské štáty a jednotlivé ciele kohéznej politiky. Pre Slovensko je stanovené nasledujúce záväzné rozdelenie celkových finančných prostriedkov na jednotlivé ciele kohéznej politiky EÚ:

iele kohéznej politiky EÚ

Fondy EÚ

Finančná alokácia pre Slovensko na daný cieľ kohéznej politiky EÚ
v EUR
( v bežných cenách)

Konvergencia

ŠF + KF 

10 911 601 421

ŠF 

7 012 862 858

KF 

3 898 738 563

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

ŠF 

449 018 529
(122 603 156 + transfer z cieľa Konvergencia na výskum a vývoj 326 415 373)

Európska územná spolupráca

ŠF 

227 284 545

Spolu

ŠF + KF

11 587 904 495


Rozdelenie finančných prostriedkov na roky 2007-2013 pre jednotlivé operačné programy sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Finančné alokácie 2007 – 2013 na operačné programy (ŠF a KF)
v EUR v bežných cenách

NSRR

Príspevok ES
(EUR, bežné ceny)

Operačný program

Fond

ERDF a KF

Regionálny OP

ERDF

1 445 000 000  

OP Životné prostredie

ERDF+KF

1 800 000 000  

ERDF

230 756 935  

KF

1 569 243 065  

OP Doprava

ERDF+KF

3 206 904 595  

ERDF

877 409 097  

KF

2 329 495 498  

OP Informatizácia spoločnosti

ERDF

993 095 405  

OP Výskum a vývoj
(vrátane presunu na výskum a vývoj)

ERDF

1 209 415 373  

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

ERDF

772 000 000  

OP Zdravotníctvo

ERDF

250 000 000  

OP Technická pomoc

ERDF

97 601 421  

OP Bratislavský kraj

ERDF

87 000 000  

ESF

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

ESF

881 801 578  

OP Vzdelávanie

ESF

617 801 578  

Spolu všetky fondy NSRR 2007 - 2013

11 360 619 950

Spolu ERDF

5 962 278 231

Spolu KF

3 898 738 563

Spolu ESF

1 499 603 156

EAFRD ( Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka)

1 969 418 078

EFF ( Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo)

13 688 528


© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia