Úvod  |  CV  |  Galéria  |  Video  |  Linky  |  Kontakty
Galérie Slovensko, Európsky parlament, Ostatné

zobraziť

Operačné programy

Autor : Zuzana Zahradníková - Zdroj : www.nsrr.sk - Dátum : 1.12.2007
07.12.2007 - Slovensko má definitívne schválené všetky operačné programy
 
Slovenská republika sa posledným vydaným rozhodnutím o operačnom programe pripojila k 12 krajinám Európskej únie, ktoré majú schválené všetky operačné programy. V programovom období 2007 – 2013 tak bude môcť z fondov Európskeho spoločenstva čerpať viac ako 11 mld. eur. Celý článok čítajte tu.
 
28.11.2007 - Operačný program Výskum a vývoj

Hlavným zameraním operačného programu je „modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách“. Kvalita a úroveň poskytovania vzdelávania na vysokých školách ako základný predpoklad na ďalší rozvoj výskumu a vývoja súvisí aj so stavom budov a zariadení, v ktorých výchovno-vzdelávací proces prebieha. Kvalita a dostupnosť vzdelávania je dlhodobo poznačená nedostatkom investícií do technického a vnútorného vybavenia škôl. Dôsledkom je neuspokojivý technický stav veľkého počtu budov, morálna a fyzická zastaranosť technických zariadení, vysoké prevádzkové náklady a nedostatok moderných technológií využívaných vo vyučovacom procese na vysokých školách. V rámci cieľa Konvergencia operačný program reflektuje na zlý technický stav hmotnej infraštruktúry vysokých škôl, zlý technický stav objektov a ich vnútorného vybavenia so zámerom zvýšiť štandard technologického zabezpečenia vyučovania. Prioritné osi OP Výskum a vývoj sú úzko späté predovšetkým s prioritnými osami v rámci OP Vzdelávanie, ako aj OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Riadiacim orgánom OP Výskum a vývoj je Ministerstvo školstva SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 209 415 373 EUR.

Operačný program Výskum a Vývoj bol schválený EK dňa 28.11.2007. Dokument môžete stiahnuť tu.

28.11.2007 - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Prioritné osi operačného programu sa dopĺňajú s niektorými oblasťami podporovanými v rámci programov Regionálny operačný program, Výskum a vývoj, Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Vzdelávanie. Operačný program predstavuje jeden z hlavných realizačných nástrojov na dosiahnutie priorít Národného programu reforiem v oblasti inovácií a priamo prispieva aj k uskutočneniu jeho priorít v oblasti podnikateľského prostredia.

Riadiacim orgánom operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 772 000 000 EUR. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rad bol schváleny EK dňa 28.11.2007. Celý dokument môžete stiahnuť tu.

24.09.2007 - Regionálny operačný program

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch. Napĺňanie uvedeného cieľa bude prispievať k dosahovaniu cieľa strategickej priority Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, ktorým je „zvýšenie vybavenosti regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich služieb“. Operačný program sa prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí dopĺňa s OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ako sa uvádza pri opise jednotlivých prioritných osí. Prostredníctvom budovania kvalitnej a dostupnej občianskej infraštruktúry a v spolupôsobení s príspevkami v rámci ostatných relevantných operačných programov pomôže ROP dosahovať ciele Národného programu reforiem v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a informačnej, spoločnosti. Hoci operačný program nie je priamo zameraný na podporu podnikateľskej sféry, svojím zameraním prispeje k stimulácii vnútorných zdrojov regiónov na rozvoj nadväzujúcich podnikateľských aktivít (malé a stredné podniky) a zároveň zvýši atraktivitu regiónov pre zahraničné investície, čím prispeje k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem v oblasti podnikateľského prostredia.

Riadiacim orgánom ROP je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.  Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 445 000 000 EUR.

Regionálny operačný program bol schválený EK dňa 24.09.2007. Dokument môžete stiahnuť tu.

Akcie : - Čítanosť : 43672 - Hodnotenie : 3/5
naspäť
Môj program :
prev month .: September 2021 :. next month
 PoUtStŠtPiSoNe
35303112345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930123
Najčítanejšie články
GALILEO/EGNOS applications and services - the way forward
Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom
Otvorený list od predsedov združení obcí a mikroregiónov Prešovského samosprávneho kraja
Návšteva biskupov a kňazov z východného Slovenska v Bruseli

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia