Odpoveď Európskej komisie na otázku dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce

P-2640/08EN
Odpoveď pána Piebalgsa
poskytnutá v mene Komisie
(4.6.2008)

 

Zámerom investičného projektu je zvýšiť kapacitu Slovenských elektrární (ďalej len „SE“) na výrobu elektrickej energie prostredníctvom dokončenia blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce na Slovensku. Slovenské elektrárne tvrdia, že nová elektráreň bude prispievať hlavne k uspokojeniu dodatočného dopytu po elektrickej energii v regióne ako aj v celom Spoločenstve.

V súlade s článkom 41 Zmluvy o Euratome oznámili Slovenské elektrárne Komisii investičný projekt na dokončenie blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce na Slovensku. Toto oznámenie bolo prijaté 20. júla 2007.

Prostredníctvom internej pracovnej skupiny Komisie a diskusií medzi Komisiou a investorom, ako sa ustanovuje v článku 43 Zmluvy o Euratome, Komisia prehodnocuje všetky aspekty investície týkajúce sa cieľov Zmluvy o Euratome podľa nariadenia Rady (Euratom) č. 2587/1999 z 2. decembra 1999, ktorým sa vymedzujú investičné projekty, ktoré treba oznamovať Komisii v súlade s článkom 41 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu  a nariadenia Komisie (ES) č. 1209/2000 o podávaní oznámení podľa článku 41 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu  (Euratom).

Hneď po tom, ako Komisia dospeje k názoru, že informácie zozbierané v priebehu týchto rozsiahlych diskusií postačujú na prijatie stanoviska k investícii, prijme Komisia stanovisko podľa článku 43.

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia