Stretnutie s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom

Dňa 23. januára 2008 sa europoslanec Ján Hudacký stretol vo svojej bruselskej kancelárii s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefom Holjenčíkom.
 
Témou ich stretnutia bol tzv. tretí energetický liberalizačný balíček, ktorý predstavila EÚ v septembri 2007, a ktorý má viesť k väčšej konkurencii na energetickom trhu, nižším spotrebiteľským cenám a väčšej transparentnosti v sektore.
 
Na stretnutí sa diskutovalo taktiež o postavení a kompetenciách Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v procese liberalizácie trhu s elektrinou a plynom (Úrad vznikol v roku 2001 a do oblasti jeho pôsobnosti patrí vecná a cenová regulácia podnikania v regulovaných činnostiach v elektroenergetike, plynárenstve a teplárenstve a regulácia cien za dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie použitej vody). Cieľom tretieho energetického balíka je tiež harmonizácia a posilnenie právomocí a povinností národných regulačných spoločností tak, aby boli schopné vydávať pre energetické spoločnosti záväzné rozhodnutia pod hrozbou sankcií v prípade, že by ich firmy nerešpektovali.
 
Ďalším bodom pracovného stretnutia bolo vytvorenie novej Agentúry pre kooperáciu regulátorov energie (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER). Od jej vytvorenia si Európska komisia sľubuje prekonanie súčasnej „regulačnej priepasti cezhraničných transakcií v plynárenstve a elektro-energetike.“ Agentúra by mala mať právomoc rozhodovať o revízii rozhodnutí prijatých národnými regulačnými spoločnosťami. Exekutíva EÚ očakáva, že takýto opravný mechanizmus vytvorí dostatočne motivačné prostredie na to, aby jednotlivé regulačné spoločnosti medzi sebou naozaj spolupracovali. Na druhej strane právomoci agentúry v cezhraničných otázkach budú striktne limitované a agentúra nebude náhradou národných regulačných spoločností, tak ako nebude európskou regulačnou spoločnosťou.

© 2006-2011 Ján Hudacký | Všetky práva vyhradené | Dizajn a implementácia